Планета Міркувань
Українською
English
По-русски


3 клас

( 1 година на тиждень, 35 год)

К-сть год
Зміст навчального матеріалу
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1
I. Спостережливість. Розвиток невербального логічного мислення
1 год Тема 1.
Перцептивні здібності. Схематичне мислення.
(Знаходження двох однакових малюнків. Способи символічного представлення тексту. Читання слів за “заданим маршрутом”).
Учень знаходить малюнок повністю подібний до заданого, серед багатьох малюнків шукає два однакові. Читає текст, заданий символьно. Складає слова згідно заданого правила (“маршруту” )
1 год Тема 2.
Подібність у суттєвому. "Зайва" фігура. Закономірності на невербальному рівні.
(Серед намальованих символів знайти один "зайвий", об'єднавши інші символи в один клас за якоюсь суттєвою ознакою. Визначення наступної фігури за заданим правилом)
Учень об’єднує символьні об’єкти у групу з основною спільною ознакою. Виділяє і називає “зайвий” символ, який до цієї групи не належить. Встановлює закономірність зміни фігур та визначає серед 5 запропонованих ту фігуру, яка є логічним продовженням встановленого правила.
1 год Тема 3.
Мислення за аналогією. Асоціативне мислення на невербальному рівні. Побудова асоціативних ланцюжків.
(Побудова малюнка за аналогією до заданої пари малюнків. Побудова асоціативних ланцюжків між малюнками).
Учень встановлює ідею утворення другого малюнка з першого і добирає четвертий малюнок, який співвідноситься з третім за цим самим правилом. Учень називає асоціативний зв’язок між кожними двома сусідніми малюнками, будуючи таким чином асоціативні ланцюжки.
2
II. Мовлення та мислення Логічне мислення
1 год Тема 4.
Виділення суттєвого. Антоніми. Синоніми.
(Вправи на виявлення суттєвих та несуттєвих ознак певного поняття, предмета, явища. Вправи на знаходження антонімів. Пошук синонімів для окремих слів і для виразів).
Учень завершує побудову речення, добираючи два найбільш суттєві слова із числа запропонованих. Учень вибирає із запропонованих або сам добирає слово, що є антонімом до даного слова. Учень шукає слово чи вираз, що є синонімом до даного слова чи виразу.
2 год Тема 5.
Узагальнення. Класифікація. Виключення понять. Що «зайве»?
(Пошук узагальнюючого (родового) поняття до кожного із двох даних понять. Розвиток вміння систематизовувати, класифікувати за різноманітними ознаками, добирати назви, аргументувати вибір. Пошук “зайвого” слова за певною ознакою).
Учень узагальнює, розміщуючи слова від часткового до найбільш загального поняття, розбиває слова на класи за їх змістом. Об’єднує слова у групи зі спільною ознакою. Виділяє і називає “зайве” слово, яке до цієї групи не належить.
1 год Тема 6.
Мовні аналогії. Ускладнені аналогії.
(Підбір слова за аналогією до заданої пари слів. “Ускладнені аналогії“ як метод для розвитку логіки мислення, здатності до абстрагування та вміння робити смислові переноси).
Учень встановлює смисловий зв’язок між першою парою слів і добирає аналогічне слово у другій парі. Учень проводить ускладнені аналогії, робить смислові переноси між парами слів.
1 год Тема 7.
Омоніми. Омографи.
(Багатозначність слів. Вправи на підбір омонімів та омографів).
Учень добирає омоніми та омографи за заданими характеристиками.
3
III. Мовлення та мислення
Евристичне мислення
5 год Тема 8.
нтелектуальний тренінг.
1) Мовні головоломки.
2) Анаграми. Дзеркальні анаграми.
3) Метаграми. Метаграми з «сідлом».
4) Паліндроми.
5) Шифрограми.
6) Криптограми.
7) Ребуси.
8) Загадки.

(Підвищення інтелектуального рівня, загальної обізнаності, швидкості та гнучкості мислення, збагачення словникового запасу, розвиток здатності до швидкого переключення на іншу ідею).
Учень розв’язує мовні головоломки, читає слова, у яких пропущені літери, відгадує склади, які є кінцем першого слова і початком другого. Переставляючи літери, відновлює початкове слово. Читає анаграми-приказки. Добирає слова в метаграмах, змінюючи на кожному кроці лише одну літеру, відгадує слова у метаграмах з “сідлом”. Відновлює та читає паліндроми. Читає шифрограми, розкодовує криптограми, відгадує ребуси та загадки.
1 год Тема 9.
Асоціаціативне мислення як складова творчості.
(Підбір асоціативного слова до трьох заданих слів. Асоціативні загадки).
До трьох заданих слів учень добирає асоціативне слово, за декількоми асоціативними словами відгадує асоціативні загадки.
3 год Тема 10.
Збагачення та вдосконалення мовлення. Розуміння переносного значення виразів. Розвиток почуття гумору, дотепності.
1) Образні порівняння.
2) Приказки та прислів’я. Аналогії між приказками.
3) Ідіоми та фразеологізми

(Розуміння переносного значення "крилатих" виразів).
Учень співставляє образні порівняння, шукає смислову подібність між ними. Учень добирає слово, яке правильно завершує приказку. Об’єднує початок приказки з її закінченням. Пояснює фразеологізми. Знаходить приказки, що подібні між собою за змістом. Співставляє фразеологізми та пояснює їх. Знаходить подібні фразеологізми за своїм змістом.
4
IV. Мислення в математиці
Логічне мислення
2 год Тема 11.
Інтервали та проміжки.
1) Віддалі.
2) Інтервали.
Задачі з календаря.
Задачі з годинником.

Учень розв’язує задачі на віддалі, проміжки та інтервали, задачі з календаря та задачі з годинником.
4 год Тема 12.
Аналіз та синтез на базі математичного матеріалу.
1) Арифметичні задачі.
2) Задачі, що розв’язуються з кінця
3) Метод підбору.
4) Перетин та доповнення множин.
5) Задачі на частини.

Учень розв’язує арифметичні задачі, задачі на частини, застосовуює метод підбору цілочисельних розв’язків, ідею перетину та доповнення множин.
2 год Тема 13.
Властивості чисел. Закономірності числових послідовностей.
(Відновлення чисел. Числові закономірності. Принцип аналогій).
Учень відновлює пропущені числа у рівностях та нерівностях. Добирає числа, які відповідають всім заданим умовам. Учень встановлює закономірності побудови числового ряду і продовжує вказаний ряд, дотримуючись цієї закономірності.
1 год Тема 14.
Розвиток геометричного мислення.
(Відрізки. Точки на відрізку. Поняння “вправо”, “вліво”. Взаємне розміщення фігур. Перетин фігур. Спільна частина. Поділ фігур на частини. Завдання на інтуїтивне відчуття периметра і площі. Малюнок одним розчерком).
Учень розв’язує геометричні задачі на перетин фігур, їх взаємне розміщення, знаходження спільної частини, поділ фігур на частини, найпростіші завдання на порівняння периметра та площі.
3 год Тема 15.
Розвиток логічного мислення.
1) Порівняння за величиною.
2). Таблички істинності.
3) Переплутані написи та хибні твердження.
4) Метод виключення.

Учень порівнює об’єкти за величиною (розмір, зріст, вік, швидкість,…) Розв’язує логічні задачі, використовуючи побудову табличок істинності, метод виключення, ідею задач на переплутані написи та хибні твердження.
1 год Тема 16.
Комбінаторика.
(Основна ідея теми: пошук правильної системи перебору можливих варіантів).
Учень розв’язує комбінаторні задачі, застосовуючи ідею перестановок та розміщення.
1 год Тема 17.
Задачі про «чорну скриньку».
(Прогнозування необхідної кількості вибірки. Випадок найнесприятливішої вибірки).
Учень прогнозує найнесприятливішу можливість у задачах про “чорну скриньку” та робить логічні умовиводи.
5
V. Мислення в математиці
Евристичне мислення
4 год Тема 18.
Розвиток евристичного мислення.
1) «Сірникові задачі».
2) Головоломки на шахівниці.
3) Евристичні задачі.
4)Числові головоломки.
5)Кольорова арифметика.

Учень переставляє чи вилучає сірники у рівняннях з сірниками, щоб отримати правильну рівність. Називає правильні ходи шахових фігур у шахових головоломках. Розв’язує числові головоломки та називає ідею введення кольорових чисел у нетрадиційних арифметичних задачах.
 
ДОДАТКОВІ ТЕМИ

 

Тренінги логічного мислення

+Тема 1.

Розвиваючі ігри. Цифрові головоломки «судоку».

1)Гра «15 олівців».

2) Гра «дятли та ворони».

3) Гра «крапочки».

 

*Тема 2.

Японські кросворди.

(Відтворити малюнок за заданим математичним кодом. Кількість замальованих квадратів на малюнку повинна відповідати заданим числам як по горизонталі, так і по вертикалі).

 

Творчі тренінги

 

*Тема 3.

Тренінг творчості. Завдання на фантазію, уяву та гнучкість інтелекту.

1. Розвиток невербального творчого мислення.

(Завдання: “Що тобі нагадує цей малюнок?”. Дати якомога більше оригінальних відповідей. Малюнком може бути, наприклад, два кола).

2. Розвиток вербального творчого мислення.

а) Вправи на виявлення прихованих властивостей предметів. Завдання: "Де можна використати звичайну цеглину (кульку, кришку, голку,...)?"

б) З будь-яких трьох запропонованих слів скласти якомога оригінальніше речення.

в) Завдання на розвиток широти мислення та всебічний аналіз. Описати дивну подію і запропонувати учням перелічити можливі причини цієї події.

 

+Тема 4.

Жартівливі задачі, які розвивають кмітливість та увагу.

(Веселі задачі. Жартівливі запитання. Гумор).

 

Просторова уява

+Тема 5.

Розвиток просторової уяви.

(Побудова фігур за їх частинами. Проекції. Танграм)

 

Перевірка уваги

+Тема 6.

Тренінг уваги.

(Веселі вправи на увагу. Вибірковість уваги. Довільна увага).

 

Основні вимоги до знань та умінь учнів на кінець третього навчального року.

 

Учні повинні мати уявлення про:

 

- схематичне зображення, шифрограму, криптограму, паліндром, омонім, омограф, метаграми, анаграми, приказку, переносне значення виразів, асоціації, комбінаторику, метод виключення, таблички істинності, логічне заперечення, умовиводи, перетин фігур, метод підбору, інтервали та проміжки, подільність чисел, числові квадрати, числові закономірності, задачі про "чорну" скриньку та  оцінку можливої вибірки.

 

Учні повинні вміти:

 

 невербальний рівень:

            -    знаходити "зайву" фігуру на символьному рівні,

-    знаходити аналогії на символьному рівні,

-         будувати фігуру за вказаною закономірністю;

-         будувати асоціативні ланцюжки;

вербальний рівень:

-   знаходити правильне закінчення приказок  та пояснювати їх,

-         розуміти переносне значення виразів, образні порівняння,

-         підбирати антоніми, синоніми,

-         знаходити слова-омоніми,  та слова-омографи,

-         будувати метаграми,

-         робити складніші узагальнення,

-         класифікувати,

-         виключати “зайве” поняття,

-         підбирати слово за аналогією,

-   читати анаграми, монограми, шифрограми, криптограми, паліндроми, ребуси

-         підбирати слово, яке асоціюється одразу з трьома заданими словами,

-         відгадувати асоціативні загадки;

 

логіка та комбінаторика:

- розв'язувати логічні задачі на порівняння та розташування, виключення "третього", "перетин множин", складання табличок істинності, переплутані    написи та хибні твердження,

-    робити найпростіші логічні умовиводи,

-         розв'язувати  найпростіші комбінаторні задачі з використанням ідей перестановок, комбінацій та розміщення;

-         розв’язувати шахові головоломки;

на основі математичного матеріалу:

- розв'язувати геометричні задачі на взаємне розташування точок, відрізків,   прямих та геометричних фігур,

            - класифікувати геометричні фігури, порівнювати їх розміри,

            - розрізати фігури за заданим правилом,

            - знаходити закономірності  числових послідовностей,

            - розв'язувати евристичні задачі, головоломки,

- розв'язувати задачі на проміжки та інтервали, задачі про час,

            - розв’язувати арифметичні задачі, задачі на частини,

            - порівнювати та вирівнювати величини,

            - використовувати метод підбору в задачах на цілочислові розв'язки,

            - розв'язувати задачі табличним способом,

            - встановлювати властивості чисел,

-         відновлювати цифри в арифметичних виразах,

   - розв’язувати числові задачі з сірниками, нестандартні «кольорові» задачі з  числами, числові головоломки;

            - робити аналіз та оцінку вибірки у задачах про "чорну" скриньку;
На головну  |  Новини  |  Підписка на новини  |  Про автора  |  Де придбати  |  Карта сайту  |  Підтримка

Всі права застережено.

© "Планета Міркувань"

2002-2008.